CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG)

THÔNG TIN CHUNG Mã ngành: 52480201 Thời gian đào tạo: 4,5 năm                                       Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn Tin học ứng dụng  – Khoa CNTT & TT MỤC TIÊU ĐÀO TẠO – Đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin chuyên ngành Tin học ứng dụng có năng lực chuyên môn vững vàng; có phẩm chất chính trị, lòng yêu nước, yêu ngành ngề; có đạo đức nghề…

Read More

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THÔNG TIN CHUNG Mã ngành:  52420201 Thời gian đào tạo: 04 năm           Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: BM. Công nghệ sinh học phân tử – Viện NC&PT Công nghệ Sinh học MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo trình độ cử nhân Công nghệ sinh học cung cấp cho người học môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, sức khỏe, có kiến thức chuyên môn cơ bản và chuyên môn sâu, kỹ năng thực…

Read More

CÔNG NGHỆ RAU QUẢ VÀ CẢNH QUAN

THÔNG TIN CHUNG Mã ngành: 52540104 Thời gian đào tạo: 4 năm                                Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn: Công nghệ sau thu hoạch – Khoa Nông nghiệp và SHƯD MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sau thu hoạch nhằm đào tạo kỹ sư Công nghệ sau thu hoạch: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có lòng yêu nước, yêu ngành yêu nghề, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thái độ lao…

Read More

CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

THÔNG TIN CHUNG Mã ngành: 5262013 Thời gian đào tạo: 4 năm                                Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn: Sinh lý sinh hóa  – Khoa Nông nghiệp & SHƯD MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo ngành Rau hoa quả và cảnh quan đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có kiến thức về kỹ thuật quản lý rau hoa…

Read More

Công nghệ kỹ thuật hóa học

THÔNG TIN CHUNG Mã ngành: 52510401                                      Hệ đào tạo: chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm                             Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn Công nghệ Hóa học – Khoa Công nghệ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung: Đào tạo kỹ sư công nghệ hóa học có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có sức khỏe tốt để phục vụ công tác chuyên môn, có chuyên môn phù hợp với sự đam mê cá nhân và sự phát triển của đất nước. Mục tiêu…

Read More

Công nghệ chế biến thủy sản

THÔNG TIN CHUNG Mã ngành: 52540105                                     Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm                               Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn: Dinh dưỡng và Chế biến thủy sản – Khoa Thủy sản MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế biến thủy sản đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản có trình độ đại học có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có kiến thức…

Read More

Chính trị học

THÔNG TIN CHUNG Mã ngành:  52.31.02.01 Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN – Khoa Khoa học chính trị MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cử nhân Chính trị học có phẩm chất chính trị tốt, yêu nước, yêu nghề; có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; có sức khỏe để phục vụ ngành nghề. Trang bị cho người…

Read More

Chăn nuôi

THÔNG TIN CHUNG Mã ngành: 52620105 Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn Chăn nuôi – Khoa NN & SHƯD MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đạo tạo ngành Chăn nuôi chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y đào tạo kỹ sư Chăn nuôi – Thú y có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và phát triển kinh tế đất nước; có kiến thức và…

Read More

Bệnh học Thủy sản

THÔNG TIN CHUNG Mã ngành: 52620302 Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn Bệnh học Thủy sản – Khoa Thủy sản MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo Kỹ sư chuyên ngành bệnh học thủy có kiến thức cơ bản về nuôi trồng thuỷ sản, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn về quản lý dịch bệnh thủy sản phục vụ cho nuôi trồng thủy sản bền vững; có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc…

Read More

Bảo vệ thực vật

THÔNG TIN CHUNG Mã ngành: 52620112 Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn: Bảo vệ thực vật – Khoa Nông nghiệp & SHƯD MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật (BVTV) có mục tiêu đào tạo kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đào tạo người học có năng lực chuyên môn…

Read More